Tarnowskie Stowarzyszenie Pracowników Nauki - Pro Publico Bono
O Stowarzyszeniu
Tarnowskie Stowarzyszenie Pracowników Nauki Pro Publico Bono zostało założone w 2016 roku z inicjatywy środowiska naukowego Tarnowa. Głównym celem Stowarzyszenia jest popieranie rozwoju nauki we wszelkich dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów ważnych dla miasta Tarnowa i subregionu tarnowskiego oraz rozbudzanie życia naukowego miasta. Stowarzyszenie dąży do zespolenia środowiska naukowego miasta Tarnowa i subregionu tarnowskiego, jest także wyrazicielem jego dążeń w stosunku do władz i społeczeństwa.

Numer rachunku: 06 1240 1910 1111 0010 7291 9612

Zarząd
Zarząd Tarnowskiego Stowarzyszenia Pracowników Nauki Pro Publico Bono:
 • dr Anna Gądek, prof. Uczelni - Prezes [CV];
 • dr Jolanta Stanienda - V-ce Prezes;
 • prof. dr hab. Stanisław Sorys - V-ce Prezes;
Cel
Statutowe cele Tarnowskiego Stowarzyszenia Pracowników Nauki Pro Publico Bono:
 • Wspieranie i prowadzenie badań naukowych we wszystkich obszarach wiedzy, zwłaszcza służących rozwojowi miasta i subregionu tarnowskiego;
 • Promowanie wiedzy i nauki;
 • Wspieranie działań i osób zajmujących się problematyką innowacyjności i badań naukowych;
 • Konsolidacja tarnowskiego środowiska naukowego;
 • Wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego;
 • Wspieranie i popularyzowanie działań nakierowanych na innowacje w edukacji na wszystkich jej poziomach;
 • Promowanie dobrych praktyk akademickich, etyki w nauce i w postawach naukowców;
 • Promowanie działań na rzecz społecznej odpowiedzialności nauki.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 • Prowadzenie działalności naukowo-badawczej i badawczo-rozwojowej;
 • Prowadzenie działalności edukacyjno-popularyzatorskiej, a w szczególności: otwartych wykładów i zebrań naukowych, seminariów i konferencji naukowych, konkursów, działalności wydawniczej;
 • Aplikowanie po środki zewnętrzne służące realizacji celów statutowych;
 • Współdziałanie z innymi podmiotami w podejmowaniu działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia;
 • Inne działania służące realizacji celów statutowych.